سلـام مجـدد(:

تـو ایـن پسـت فقطـ و فقطـ همـراهی و کمـک شمـارو پـذیـرا هستیـم.

جـریـان ایـنـه کـه مـا بـرایِ ایـجـاد یـک سری تـغـیـیـرات در بـرنـامـه بـه افـراد خـاص نـیـاز داریـم، افـرادی کـه مـهـارت هـای خـاص دارن و مـیـتـونـن بـرای بـیـنـنـده هـای بـرنـامـه جـالـب و جـدیـد بـاشـن. مـا بـه دنـبـال ایـن گـروه از افـراد هـستـیـم تـا بـا گـروه فـرش سـپـیـد ازشـون گـزارش بـگیـریـم و در سـری هـای جـدیـدتـر بـرنـامـه پـخـش کـنـیـم. اگـر شمـا یـا دوسـت و آشـنـا و فـامـیـل هـم یـک آدم خـاص هـستـیـد و فـعـالـیـت هـا و مـهـارت هـای خـاصـی داریـد در قـسـمـت نـظـرات هـمـیـن پـُسـت نـظـر بـذاریـد و از خـودتـون و مـهـارت هـاتـون بـگیـد، الـبـتـه شمـاره تـمـاس هـم فـرامـوش نـشـه، لـطـفـاً نـام و نـام خـانـوادگـی و شـمـاره تـمـاس و شـهـری کـه سـاکـن هـسـتـیـد هـم تـو نـظـرتـون بـگـیـد. 

نـکـتـه ی دیـگه ایـنـه کـه ایـن پـُسـت فـقـطـ مـخـتـص نـوجـوونـای تـهـرونـی نـیـسـت و از شـمـاهـایـی کـه تـو شهـرستـان هـای دیـگه هـم هـسـتـیـد دعــوت مـیـکـنـیـم تـا بـه جـمـع افـراد خـاص بـیـایـد و حـرفـه هـای خـودتـونـو رو کنیــد...

خـواسـتـه ی بـعـدی ایـنـه کـه بـا ایـجـاد تـغـیـیـرات تـو بـرنـامـه دوسـت داریـد چـجـور بـخـش هـایـی اضـافـه شـه ؟ چـه بـخـش هـایـی دیـگه پـخـش نـشـه ؟ چـجـور افـرادی مـهـمـون  بـرنـامـه بـاشـن ؟ خلـاصـه ایـنـکه اگـه فـرش سـپـیـدی ِ اصـل هـسـتـی بـجُـنـب و بـه بـرنـامـه خـودت بـا نـظـراتـت کـمـک کـن کـه مـا بـه شـدت مـنـتـظـریـم.

نوشته شده توسط آوا معاضدی (مـدیر) در پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ |

ســه شنبــه 92/9/5


مجـریـآن: کیــوآن سـآکت اُف - اشکــآن خیـل نژآد - فـآطیمــآ بهـآرمســـت

  

12343676438510396614.png   06436360427109144511.png   78524078416545692372.png

مهمـآن:  علیــرضـآ جعــفـــری    بــآزیگـــر

89572598670828126974.png

علیـرضــآ جعفــری متــولـد ســآل 72 اســت واولین تجربه ی بـآزیگــریش در مجموعه ی "دیــوآر کـآهگلــی" بـوده 

علیــرضـآ معتقده بـچه هـآیی که دوست دآرن بـآزیگــری رو اول بــآید صبر کنن ببینن بعد از نوجوونیم به این رشته علاقه مند میمونن یانه اگر که اینطوری بود باید جدی دنبالش کنن تو دانشگاه رشته ی تئاتر یا سینما بخونن ویا در غیر این صورت آموزشگاه های خوبِ بـآزیگــری شــرکت کنن گفتن که پــآرتــی و شــآنس بی تـأثیــر نیست ولی همه چیزم نیست . ایشون معتقده که آدم خوش شانسیه چون افتخار کار با اقای مهرجویی رو داشته و الـآن درگیــره یـه سـریـآلی بـه کـآرگــردآنـی آقــآی میـربـآقــری هست


پیـآمکهـآی خـوآنــده شـده: ملیکـآ-زهـرآ هـُدآونـد -رآضیـه از اصفهــآن - فـآطمـه رضـآیی از آذرشهــر - آتنـآ فلـآح - 

پیـآمکهـآی زیـرنــویس شــده: حسین چـوپـآن - علیــرضـآ محمـدی - زینب بـآزو بنـدی -مـریـم حـآج نقــد -سـآرآنـوری - فـآطمـه محـمدی - علیــرضـآ دآوری - زهـرآ رجبی - بیتـآفــرهــودی  - 


گـزآرش: 

1) متیـن عمیــدی از اصفهــآن

37143636896649617502.png


2) محســن حسـن زآده از کلـآلـه

06311953480826075567.png


چهــآرشنبــه 92/9/6


مجـریــآن: فــآطیمــآ بهــآرمســت - اشکــآن خیــل نــژآد - کیــوآن ســآکت اُف

  

88500421568810014652.png    42224118096533464270.png   73126670193433521817.pngمهمـآن: مـآنــی رهنمــآ  خـوآننـــــــده

91363875863447715477.png

ســآل 1366 شــروع کـردن بـه این کـآر البته بطــور مبتـدی چون اون موقع تهرآن بمب بـآرون میشده همه ـآمیل دوره هم جمع میشدن و اونجا هرکی هرکاری از دستش برمیومده میکرده که از آقـآی رهنمـآ میخوآستن برآشون بخونن:) از اون به بعــد آقـآی رهنمـآ این استعدادو کشف کردن و به دنبـآل پرورشش رفتن و خانوآدشون همیشه پشتشون بـوده و هستن وخودشون هم پسرشونو الان دارن کمک میکنن تا بصورت آکـآدمیک تو موسیقی پیشرفت کنن و فعالیت کنن به امید خــدآ


پیـآمکهــآی زیـرنویس شــده: مهدی یعقوبی -زیبا از شیراز مهدی ریاحی - ستوده گودرزی - امیررضا رشیدی -مریم خـآدمی -مریم از گرگان -فرشاد از کرج - سعید اکبری 


گـزآرش:

1) سحـر حبیبــی از خــوی


45870151017980186436.png

2) زهـرآ اوقـآنـی از آران و بیدگل

44241923812225205677.png
 
نوشته شده توسط آوا معاضدی (مـدیر) در چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ |
 چهــآر شنبــه 92/8/29 

مجـریــآن: کیــوآن ســآکت اُف - اشــکـآن خیــل نـژآد - فـآطیمــآ بــهـآرمســت

     
52196202389541630817.png  85023363357779961717.png  47722120948838970780.png

مهمــآنــآن: آقـآی رضــوی  طـرآح مـُـد

63599589377906774462.png
آقـآی رضــوی در مــورد مــد گفتـن که مــد وطـرآحـی مـد رو از دو بعـد میشــه دستـه بنـدی کــرد
1 طــرآحــی مــد ( بـوجـود اومــدن یـه ســری لبـآســآی خــآص یـه رنگهـآی خـآص تـو ویتـرین مغـآزه هـآو... که کلـی مـد رو مطـرح میکنه)
2طــرآحی لبــآس ( که خـود لبــآس هـآ بر حســب "مـد طـرح شـده" تهیـیـه میشن)
ایشــون در مــورد خـوش تیپــی و خوش پوشــی گفتن که ؛ لـزومــی نـدآره آدم مـآرکدآر بپــوشه ویــآ خیــلی عجیـب و غـریب همین که قــدرت انتخــآب و تــرکیب درست لبــآس دآشته بــآشن (بـآتـوجه بـه رنگ،جنس، اقتضـآ سن،محـلی که قـرآر حضـور پیـدآ کنن انتخـآب کنن)
ایشون در مورد مـد ایرانی گفتن که در بخش عظیمی از تاریخ لباسی که در جهان با اون مد طراحی میشده ایرآن روی پوشش دنیا اثر گــذآربــوده:) دوره هایی که ایران در لباس ملل اثر گذار بوده قبل از اسلام دوره ی هخـآمنشی ها به واسطه رآبطه ی خیلی خوبی که ایرانیا بـآ سـآیر ملل پیدا کردن از مد اونا دیدن اومدن تو ایران روشون تغییراتی انجام دادن و بومیش کردن و جهانی شد(!)
بعد از اسلام در دوره ی صفـوی باز شـآهد همین قضیه بودیم پـآرچه هـآی ایرآنی سراسر اروپا استفاده میشده مخمل ایرانی تو سراسر دنیا استفاده میشده اما در زمـآن قـآجــآر که تـولید پارچه تو کشورهای دیگه صنعتی شد و لی تو ایران به علل مختلف (سستی شـآهـآن شـآیــد) نتونستن صنعتی که مختص ایران بود رو حفظ کنن:(
والان علاوه بر اینکه تو بخش طراحی کمبود داریم تو جنس پارچه هامونم مشکل داریم اما بعد از نفت مهمترین چیز که روی ایران تاکید دارن پارچه و لباس ایرانیه:)

نـآهیــد بهـآنـی   طــرآح لبـآس
 
97736188591069576494.png

خـآنم بهانی حدود 3سالی میشه که طراحی لباس میکنن دلیل اینکه به سراغ این کار رفتن نیاز خودشون بوده برای اینکه لباس خاص خودشونو بپوشن نه لباسی که وارد کشورمون میشن هیچ ربطی به آب و هوای کشور مـآ شغل های کشورما نداره استفاده کنن تصمیم گرفتن خودشون لباس مورد نظرشونو طراحی کنن 
برای لباس ست کردن را های مختلفی هست که یکیش استفاده از تضاده رنگیه مثـلــاً قــرمز و سبــز :)
یــآچند رنگ کمرنگ و پررنگ مثـلـا آبی کم رنگ تـآ سرمه ای
امـآ مــد چیــه؟؟! مد اصلش بخاطــره خوده مـآ آدمهـآست چرا که هممون دوستداریم تحسین بشیم و...
برای همین در انتخاب لباس باید به رنگ توجه کرد مثــلا اونایی که پوستشون سفیده رنگهای گرم بپوشن(:
برخی از مدها یه زمان خاصی میاد یه طراحای خاصی هستن مثلا "غــرب" که ا نمیتونم کاملا عاری از این مدها باشیم ولی میتونیم کمی تغییر بدی و بشه لباس دلخواهت:)

پیـآمکهـآی خوآنده شـده: سمـآنه از نیشـآبـور - معصومه رحیمـی - رضوآن عرب احمدی-فـآطمه رضـآیی-دانیال نقدی  از تهرآن -آرش شـآه مرآدی

گــزآرش:
محمـد مهـدی کـربـآسیــون

25404677547301095811.png


فــرشتــه نـوشــت: و خــدآ هـست هنــوز...
ســلــآم دوســت جونیهـــــــآم :*
بــآلـآخـــره مــن اومــدم بــآ یـدنیــآ دلتنگــی و یــه خلـآصـه ی پــآییــزی والبتــه گــــــرم(:
یــه معــذرت بـــــزرگ بخــآطره این چنــد هفتــه و یــه قــول که چند تــآ عکس از فــرش سپیــد محــرمی برآتــون میــذآرم البته خلـآصه هــآ کــآمل نخــوآهــد بــود ولــی از هیچــی بهتــره دیگــه، مگــه نــه؟!!!
سپــآس کــه خــونــدیــن
نوشته شده توسط آوا معاضدی (مـدیر) در چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ |

سه شنبـه: 92/7/30


مجـریــآن: کیـوآن سـآکت اف - اشکــآن خیـل نژآد - فـآطیمــآ بهـآرمســت

45318803652746544844.png  12111858226423034080.png  52808181796759812428.png

مهمــآن: وحیــد نیــکخـوآه آزآد   کـآرگــردآن کــودک و نــوجــوآن

66756426788663401338.png

ایشــون از قـبل از انقلـآب بــه کـآر کودک و نــوجـوآن مشغول شــدن بعد از انقلــآب اومــدن تلـویزیون وبعــد از مـدتی ســر دبیــر کیهــآن بچــه هــآ شــدن امـآ علـآقه ی ایشــون بـه کودک و نـوجوآن کـآر کودک نوجـوآن  علـآقه ی ایشون بــه کــآر کودک و نوجـوآن برمیگــرده بــه دورآن انقلـآب که بخــآطــره فعـآلیتهــآی دآنشجویی زنـدآن رفتن وبعد آزآدیشون بــرآی دوری از دآنشگــآه رفتــن ســرآغ کتـآبــدآری در یــک مـدرسـه و رآبطشون بــآ بچــه هــآ در اونجــآ اوج گــرفت . آقــآی نیکخــوآه معتقــدن کـآر بـرآی نوجـوآن هــآ خیــلی سختــه چــون شــآیــد بشــه ســره بچــه هـآرو گــرم کـرد ولــی یــه نــوجــوآن رو هــرگـز نمیشــه چـون نـوجـوون در حـآل تلــآش بــرآی فهمیدن و دآنستنِ پس بـرآی همینِ کـآر بـرآی کودکــآن آسونتــره و بـرآی همین هسـت که بـآزآر فیلمهــآی کـودک از فیلمهـآی نـوجـوآن دآغتــره ومیلیونـر زآغـه نشین یک فیلمی بـود که آقـآی نیکخــوآه بــه مـآ پیشنهـآد کــردن ببینیم و "پیش از بستن چمدآنهـآ"نوشته ی مینو کریم زآده پیشنهــآد سپیـد آقــآی نیکخــوآه بــود (!)


نگــآر نیکخــوآه آزآد    بـآزیگــر

02043756318997334248.png

نگــآر نیکخــوآه عــزیــز یـک سـآل بعــد از اول دبیـرستــآن رو نرفـتن مـدرســه رفتن کنـآره پـدرشون وکمکشون کـردن بعــد فهمیـدن بــه هنر علـآقه مندن ورفتن هنــرستـآن و نمــآیش خوندن :) امسـآل تــو جشنوآره دیپلـم افتخــآر بهتــرین بــآزیگــر زن رو بــرآی نقـش نرگس در فیلم گنجشگک اشـی مشــی نگــآر بـآجــرعت اعتــرآف کـرد که اگــه پــدرشون نبــو موفقیت تـآ این حــد شــآیــد نسیبشون نمیشـــد و بخشــی از فیــلم گنجشگک اشــی مشــی هم در بــرنـآمه پخش شــد:

40608823956453878266.png


پیـآمکهـآی خـوآنـده شـده: رضوآن کــردی ،فـآطمه حبیــبی از دزفــول ،نیمـآ سـآلک ،هـآنیــه البــرز ،ملیکــآ هوشیــآری ،زهـرآ خـدآوردی


گـزآرش:

 فیــروزه اشــرفــی از ورآمین

98760766263853205811.png
چهـآرشنبــه92/8/1


مجریـآن: اشکــآن خیــل نـژآد - فـآطیمــآ بهــآر مست

94326775052533476913.png    62856469085757312705.png


مهمـآنـــآن: حمیـد نیک پــور    رئیس انجمن پینت بـآل

39911084909517350330.png

آقـآیــآن ارجـآئی و ســیدی   پینت بـآلیست(!)

33048932527057421077.png

ایشون رئیس انجمن پینت بال هستن در مورد پینت بــآل بــرآمون تــوضیح دآدن که پینبـآل در آمریکــآی شمـآلی در ســآل 1975 شـروع شــد که در ادآرآت پلیس بعنوآن برنـآمه ی تاکتیکی بــوده بـرآی رهـآیی گـروگـآن یـآ جنگهـآی نزدیک ولـی بعــد هـآ به شکـل ســرگـرمــی در اومــد و الـآن حـدود 12ســآلِ که در ایــرآن این رشته اومــده و 75تـآ بــآشگـآه پینت بـآل در سـرآسر کشــور(16 استـآن) وجــود دآره که 25 تـآ در تهــرآن و بقیــه استـآنهــآی دیگــر هست زمـآنیکه در ایــرآن پینت بــآل وآرد شــد درسـرآسـر دنیــآ فقط 2 میلیون نفـر در این حرفه فعـآلیت میکــرد ولی امــروزه بـآلغ بـر17میلیون نفــر در این رشته مشغولن

آقـآیآن ارجـآئی و سیــدی قهــرمـآنِ آسیـآ در پینت بـآل بــودن دلیل اینکه پینت بـآل رو انتخـآب کــردن مـهیج بــودنش هست و از تغلب تو پینت بـآل گفتن! که میشه رنگهـآیی که خوردن رو پـآک کنن و اگه دآور متوجه بشــه 3به1 یعنی خود فرد+سه نفر از همگروهی هـآشــو بیرون میفرستن از بــآزی :(


پیـآمکهــآی خــوآنده شـده: زرگـر - فـآطمه محمـد خـآنــی - زهـرآ جبــآری - سهیلــآ 


گـزآرش:

رویــآ حسنـــی

00304569805005044565.png
 
مرتضــی کمســآری
 
39136693294296922693.png
 
کوثــر سنجــریـآن


57235336264218751348.png

محسـن حــسن زآده

34111196910856705690.png
نوشته شده توسط آوا معاضدی (مـدیر) در سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ |
 
مطالب قدیمی‌تر